SCIENTIFIC BASIS OF APPLICATION OF INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF BLOOD IN CLINICAL PRACTICE

SCIENTIFIC BASIS OF APPLICATION OF INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF BLOOD IN CLINICAL PRACTICE

Shumilina O.V., Muradov A.M.

Department of efferent medicine and intensive therapy of State educational establishment «Institute of postgraduate education in health sphere of Republic of Tajikistan»

Indirect electrochemical oxidation is the process of modulating mono-oxygenized oxidation in liver on cytochrome R-450. Herewith the hydrophobic toxic components moves into hydrophilic which later on actively removes from organism by excreting organs. By using special electrochemical equipments, the isotonic saline solution exposes elec­trolyses, transforms into hypo chloride sodium, that appear to be highly active oxidation with broad range impact. As for external and intra cavity use the medicine showed up as active antiseptic, necrolitic and anti-inflammatory agent. In intravascular injection of therapeutically concentration of the hypo chloride sodium (0,06%) renders remarkable detoxication effect. Promote hypo coagulation and improve the reologic characteristics of blood. Farther redistribu­tion intracellular and serum concentration of electrolytes , that effectively normalize metabolic disorders, provides also control of bacteria grow , decreases the resistant of microorganisms to antibiotics, cause indirect correction of immune system. Effectively decries the blood concentration of hydrophobic, hydrophilic, amfiphilic toxic compounds, corrects the hyperglycemia and hyperlipidemia. These all the characteristics of indirect oxidation has been widely im­plemented in different field of medicine: surgery, efferent medicine, stomatology, obstetric and gynecology , oncology, dermatovenerology, infectious diseases etc.

REFERENCES

1. Archakov A. I. Mikrosomalnoe okislenie [Microsomal oxidation]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 327 p.

2. Boyarinov G. A., Vliyanie gipokhlorita natriya na pokazateli immunologicheskogo statusa i endotoksemii u bolnykh infektsionnym endokarditom [Influence of of sodi­um hypochlorite on the performance of the immunological status and endotoxemia in patients with infectious endocar­ditis]. Anesteziologiya i reanimmotologiya — Anesthesiology and Reanimatology, 1996, no. 4, pp. 80-81.

3. Vladimirov Yu. A. Narushenie barernykh svoystv vnutrenney i naruzhnoy membran mitokhondriy, nekroz i apoptoz [Infringement of barrier properties of inner and outer membranes of mitochondria, necrosis and apoptosis]. Biologicheskie membrany — The biological membranes, 2002, vol. 19, no. 5, pp.356-377.

4. Gostishchev V. K., Fedorovskiy N. M., Sazhin V. P., Vybor metoda lecheniya endogennoy intoksikatsii pri peritonite: metodicheskie rekomendacii ministerstvo zdravookhaneniya SSSR [Choice of treatment of endog­enous intoxication in case of peritonitis: methodological recommendations of the Ministry of Health of USSR]. Moscow, 1989. 13 p.

5. Gostishchev V. K., Fedorovskiy N. M. Nepryama-ya elektrokhimicheskaya detoksikatsiya v kompleksnom lechenii gnoynykh zabolevaniy v khirurgii [Indirect elec­trochemical detoxification in the complex treatment of purulent diseases in surgery]. Khirurgiya — Surgery, 1994, no. 4, pp. 48-50.

6. Darenkov A. F., Danilov A. P., Shirisov V. A. [Ap­plication of sodium hypochlorite solution for intraoperative prevention of infectious complications after surgery on kidney and upper urinary tract: abstracts of papers]. Nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Elektrokhimicheskie metody v meditsine» [Scientific and Practical Conference: «Electrochemical methods in medicine»]. Dagomys, 1991, pp. 7-8.

7. Zhirnov T. F., Izotov M. V. Modelirovanie okislitelnoy detoksitsiruyushchey funktsii pecheni s pomoshchyu reaktsii elektrokhimicheskogo okisleniya [Modeling of oxidative detoxifying liver function using the electrochemical oxidation reaction]. Problemy meditsinskoy khimii — Problems of Medical Chemistry, 1979, no. 2, pp. 218-222.

8. Zotikov A. G., Pastukhova N. K., Chalenko V. V. Sovremennoe sostoyanie problemy ispolzovaniya nepry-amoy elektrokhimicheskoy detoksikatsii pri kriticheskikh sostoyaniyakh [Present state of the use of indirect elec­trochemical detoxification in critical states]. Efferentnaya terapiya — Efferent therapy, 2000, vol. 6, no. 1, pp. 71.

9. Zotikov A. G., Optimizatsiya nepryamoy elek-trokhimicheskoy detoksikatsii pri lechenii razlichnykh endogennykh intoksikatsiy i sindroma poliorgannoy nedostatochnosti v reanimatologicheskoy praktike [Op­timization of indirect electrochemical detoxification in the treatment of various endogenous intoxications and polyorganic insufficiency in resuscitative practice]. Vestnik khirurgii — Herald of Surgery, 2001, no. 3, pp. 64-67.

10. Izotova O. G. Elektrokhimicheskaya detoksikatsiya v kompleksnom lechenii bolnykh peritonitom. Diss. kand. med. nauk [Electrochemical detoxification in complex treatment of patients with peritonitis. Candidate’s thesis]. St. Petersburg, 1994.

11. Kostyuchenko A. A., Belskikh A. I., Tulupov A. I. Intensivnaya terapiyaposleoperatsionnoy ranevoy infektsii i sepsis [Intensive therapy of postoperative wound infection and sepsis]. St. Petersburg, Foliant Publ., 2000. 448 p.

12. Kuzin M. I. Sindrom sistemnogo otveta na vo-spalenie [Syndrome of system response to inflammation]. Khirurgiya — Surgery, 2000, no. 2, pp. 54-58.

13. Kuzmin V. V., Babaev V. A. [Clinical experience with the use of sodium hypochlorite in obstetric practice: materials]. Oblastnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya: «Intensivnaya terapiya i reanimatsiya pri endo- i ekzotoksikozakh» [Regional Scientific and Practical Con­ference: «Intensive Care and Emergency Medicine at the endo- and exotoxicosis»]. Ekaterinburg, 1993, pp. 106-108.

14. Lopatkin N. I., Lopukhin Yu. M. Efferentnye metody v meditsine [Efferent methods in medicine]. Moscow, 1989. 352 p.

15. Lopukhin Yu. M., Archakov A. I., Zhirnov G. F., Sposob detoksikatsii organizma [Method of detoxification of the organism]. Byulleten izobrazheniy i otkrytiy — Bulletin of inventions and opening, 1983, no. 42.

16. Lukashov V. V. Vliyanie gipokhlorita natriya na eritrotsity cheloveka: materialy [Influence of sodium hypo-chlorite on the human erythrocytes: materials]. Elektrokh-imicheskie metody v medicine — Electrochemical methods in medicine, Dagomys, 1991, pp. 9-10.

17. Martynov A. K. Vasilev Yu. B., Grinberg V. D., Ser-gienko V. I. Elektrokhimicheskoe modelirovanie protsessov detoksikatsii organizma: materialy [Electrochemical model­ing of detoxification processes of the organism: materials]. Elektrokhimicheskie metody v meditsine — Electrochemical methods in medicine, Dagomys, 1991, pp. 4.

18. Moroz V. V., Gipokhlorit natriya v lechenii tyazhe-lykh form endometrita [Sodium hypochlorite in the treat­ment of severe forms of endometritis]. Vestnik intensivnoy terapii — Herald of intensive care, 1996, vol. 2. pp. 69.

19. Murina M. A., Kuznetsov V. N., Roshchupkin D. I. Protivoagregatsionnoe deystvie gipokhlorita natriya [Anti aggregation effect of sodium hypochlorite]. Byulleten eksperimentalnoy biologii — Bulletin of Experimental Biology, 1989, no. 12, pp. 702-704.

20. Panasenko O. M. Izuchenie sposobnosti gipokh-lorita pronikat v lipidnuyu fazu lipoproteinov cheloveka [Studying of ability of hypochlorite to penetrate into the lipid phase of the lipoprotein of human]. Byulleten eksperi­mentalnoy biologii — Bulletin of Experimental Biology, 1993, no. 12, pp. 639-641.

21. Petrov S. I. Primenenie gipokhlorita natriya v klinicheskoy toksikologii. Diss. d-ra. med. nauk [Application of sodium hypochlorite in in clinical toxicology. Doctor’s thesis]. Moscow, 2005. 205 p.

22. Petrosyan E. A., Petrosyan V. A. Vliyanie gipokh-lorita natriya na pronitsaemost mikrobnoy stenki: materi­aly [Effect of sodium hypochlorite on the permeability of microbial wall: materials]. Elektrokhimicheskie metody v meditsine — Electrochemical methods in medicine, Dagomys, 1991, pp. 17-18.

23. Petrosyan E. A., Petrosyan V. A. [Experience of using sodium hypochlorite in the treatment of ulcers pyo-coccus: abstracts of papers]. Vserossiyskaya nauchnaya kon-ferentsiya: «Efferentnye metody v meditsine» [All-Russian Scientific and Practical Conference: «Efferent methods in medicine»]. Anapa, 1992, pp.16-18.

24. Petrosyan E. A. [Electrochemical oxidation in mod­eling the detoxifying liver function in experimental perito­nitis: materials of international symposium]. Endogennye intoksikatsii [Endogenous intoxications]. St. Petersburg., 1994, pp. 140-141.

25. Polirov A. A. Nepryamaya elektrokhimicheskaya detoksikatsiya plazmy bolnykh s peritonitom i endotoksiko-zom v komplekse programmirovannogo plazmafereza. Diss. kand. med. nauk [Indirect electrochemical detoxification of plasma of patients with peritonitis and endotoxicosis in complex programmed plasmapheresis. Candidate’s thesis]. Moscow, 1997. 135 p.

26. Polonskiy A. Yu. Nepryamaya elektrokhimicheskaya detoksikatsiya krovi i ksenosplenoperfuziya v kompleksnom lechenii rasprostranennogo peritonita. Avtoref. diss. kand. med. nauk [Indirect electrochemical detoxification of blood and ksenosplenoperfuziya in the complex treatment of diffuse peritonitis. Extended abstract of candidate’s thesis]. Moscow, 2001. 29 p.

27. Romanchenko I. M. Kombinirovannoe primenenie metodov biologicheskoy, fizicheskoy i khimicheskoy nekrek-tomii v lechenii gnoynykh ran. Avtoref. diss. kand. med. nauk [Combined application of biological, physical and chemical necrectomy in the treatment of purulent wounds. Extended abstract of candidate’s thesis]. Moscow, 1994. 28 p.

28. Sabirova R. A., Inoyatova F. Kh., Gapparov O. S. Vliyanie SH-soedineniy na osobennosti izmeneniya aktivnosti fermentov antioksidantnoy zashchity v ra-zlichnykh tkanyakh pri ostrom peritonite [Influence of SH-connections on the features changes in the activity of antioxidant enzymes in different tissues during acute peri­tonitis]. Eksperimentalnaya i klinicheskaya farmakologiya — Experimental and clinical pharmacology, 2000, vol. 63, no. 3, pp. 33-35.

29. Sergienko V. I. [Medical electrochemistry. Problems and prospects: abstracts of papers]. Nauchno-prakticheska-ya konferentsiya: «Elektrokhimicheskie metody v medits-ine» [Scientific and Practical Conference: «Electrochemical methods in medicine»]. Dagomys, 1991, pp. 2-3.

30. Sergienko V. I., Vasilev Yu. B. Tsitokhrom R-450 i okhrana vnutrenney sredy organizma [Cytochrome P-450 and protection of the internal environment of organizm]. Pushchino, Nauchnyy tsentr biologii issledovaniy AN SSSR Publ., 1985. 13 p.

31. Sergienko V. I., Martynov A. K., Vasilev Yu. B., Nepryamoe elektrokhimicheskoe okislenie s ispolzovaniem perenoschikov aktivnogo kisloroda v modelirovanii de-toksitsiruyushchey funktsii pecheni [Indirect electrochem­ical oxidation with using an active oxygen carriers in the modeling of the detoxifying function of a liver]. Voprosy meditsnskoy khimii — Problems of Medical Chemistry, 1990, no. 8, pp. 28-32.

32. Strimban M. Yu., Marchenko A. V., Dutkevich I. G. Korrektsiya gazovogo sostava krovi gipokhloritom natriya. Endogennye intoksikatsii [Correction of blood gas composition with sodium hypochlorite. Endogenic intoxication]. St. Petersburg, 1994. 197 p.

33. Tkachuk Z. A., [Experimental and clinical sub­stantiation of indirect electrochemical oxidation in clin­ical Infectology: abstracts of papers] Mezhdunarodnyy Simpozium: «Endogennye intoksikatsii» [International Symposium: «Endogenous intoxications»]. St. Petersburg, 1994, pp. 198.

34. Fedorovskiy N. M. Nepryamaya elektrokhimich-eskaya detoksikatsiya: posobie dlya poslediplomnoy podgotovki vrachey [Indirect electrochemical detoxification: manual for postgraduate training of physicians]. Moscow, Meditsina Publ., 2004. 144 p.

35. Fedorovskiy N. M., Gostishchev V. K., Dolina O. A. Metodika nepryamoy vnutrivennoy elektrokhimicheskoy de-toksikatsii v kompleksnom lechenii sindroma endotoksikatsii [Methods of indirect intravenous electrochemical detoxifi­cation in treatment of syndrome endotoksikatsii]. Vestnik intensivnoy terapii — Herald of intensive therapy, 1993, no. 1, pp. 31-33.

36. Fedorovskiy N. M., Fedotov P. A., Kaperskaya K. S. Elektrokhimicheskie metody v meditsine [Electro­chemical methods in medicine]. Dagomys, 1991. 36-37 p.

37. Fedotov P. A. Nepryamaya elektrokhimicheskaya detoksikatsiya v kompleksnom lechenii endotoksikoza pri rasprostranennom peritonite. Avtoref. diss. d-ra. med. nauk [Indirect electrochemical detoxification in the complex treat­ment of endotoxicosis at widespread peritonitis. Extended abstract of Doctor’s thesis ]. Moscow, 1994. 174 p.

38. Shano V. P., Novikova R. I., Logvinenko L. V., Klinicheskie aspekty ispolzovaniya gipokhlorita natriya v intensivnoy terapii: materialy [Clinical aspects of using of sodium hypochlorite in the intensive therapy: materials]. Elektrokhimicheskie metody v meditsine — Electrochemical methods in medicine. Dagomys, 1991, pp. 31.

39. Bone R. C. A critical evalution of new agents for the treatment of sepsis. American medical Assotiation, 1991, vol. 266, pp. 1686-1691.

40. Bianchi P. Hypochlorite an essential disinfectant Letter. Oral Rung, 1985, vol. 60, no. 33, pp. 322-326.

41. Bryan J. A. Hypochlorite solutions and viral hep­atitis. Journal of Applied Microbiology, 1974, vol. 230, No. 7, pp. 961.

42. Dakin H. D. On the use of Certain antiseptic sub­stance in the Treatment of Infected Wounds. British Medical Journal, 1915, vol. 2, pp. 318-320.

43. Eum H. C. Sodium hypochlorite dermatitis. Contact Dermatitis, 1984, vol. 11, no. 1, pp. 45.

44. Hunter D. T. Sodium hypochlorite in the treatment of herpes simplex virus infections. Cutis, 1981, vol. 31, no.

2, pp. 328-332.

45. Hoy R. H. Accidental Systemic Exposure to Sodium hypochlorite (Clorox) during Hemodialisis. American jour­nal of hospital pharmacy, 1981, vol. 38, no. 10, pp. 1512-1514.

46. Viera E. M., O"Leary T. S., Kafrwi L. L. The effect of sodium hypochlorite and citricasidsolitions on hialing of periodontal pockets. Periodont, 1982, vol. 53, no. 2, pp. 71-80.

47. Wolf J. at all. The influence of PH on the effect of hypochlorite solitions in steriling metal surfaces. Nature, 1946, vol. 15, pp. 755.

Комментарии

Back to Top