Таърихи кафедраи колбутшиносии мавзеи ва омўзиши амалиёти љарроњии ДТБКСТЧТ

Таърихи кафедраи колбутшиносии мавзеи ва омўзиши амалиёти љарроњии ДТБКСТЧТ

Таърихи  кафедраи колбутшиносии мавзеи   ва омўзиши  амалиёти   љарроњии ДТБКСТЧТ.

    Курси  колбутшиносии  мавзеи  ва омўзиши  амалиёти   љарроњи соли  1994  ба   њайати  кафедраи  љарроњи  зам  карда  шуда буд,ки иљрокунандаи вазифаи мудири курси мазкурро н.и.т.,дотсент Њошимов Наим Њошимович ба уњда доштанд. Ва бо  фармони   ректори  донишкада  аз  15.12 соли  1999  тањти  №34 куриси мазкур аз сафи кафедраи   љарроњи  бо  курси колбутшиносии  мавзеи ва  омўзиши амалиёти љарроњии  донишкада  ба курси  мустакил  яъне,  курси колбутшиносии  мавзеи  ва омўзиши амалиёти  љарроњи  гузаронида  шуд.

    Бо фармони   ректори  донишкада  аз 19.03  соли  2001   тахти №13/1   курси   мазкур ба њайати  кафедраи љарроњии тармими (пластическая  хурургия) бо курси колбутшиносии мавзеи  ва  омўзиши амалиёти  љарроњи  гузаронида  шуд. Бо  фармони    ректори  донишкада  аз  2-июли  соли 2003  тахти  №40  аз  01.09.2003 курси колбутшиносии мавзеи  ва  омўзиши амалиёти  љарроњии  донишкада   аз   сафи   кафедраи љарроњии тармими (пластическая  хурургия) бо курси колбутшиносии мавзеи  ва  омўзиши амалиёти  љарроњи  бароварда  шуда  ба њайати   кафедраи љарроњии  донишкада   боз  зам   карда   шуд.

    Ва   дар  нињои  бо    фармоиши  роњбарияти   донишкада   доктори илмњои тиб профессор Ахмедов  А.А.  аз   01. 09. 2011  тахти  №51/1   курси колбутшиносии  мавзеи  ва  омўзиши амалиёти  љарроњии    донишкада  аз   сафи  кафедраи  љарроњии   донишкада    бароварда  шуда њамчун   курси   мустаќили    колбутшиносии  мавзеи  ва омўзиши  амалиёти  љарроњии  донишкада   тасдиќ  карда  шуд. Дар санаи 28.11.2011 бо ќаррори Шўрои олимон мудири кафедраи колбутшиносии мавзеи ва омўзиши амалиёти љарроњи ба уњдаи н.и.т. Зокиров Рањматулло Њомидович гузошта шуд. Ин кафедра дар   ошёнаи 3-юми   хуљраи  №11,12 ва 13 –и   бинои  асосии   донишкада    љойгир  мебошад.

_77059352_ebola-outbreak

История кафедры топографическая анатомия с  оперативной хирургии

    Курс топографическая анатомия с  оперативной хирургии  в 1994 году был  объединен  с  кафедрой  хирургии   института повышения  квалификации.  Согласно, приказа  ректора  института  от 15  декабря 1999 года  за номером №34 (было предложено)  курс топографическая анатомия с  оперативной хирургией   отделить из состава  кафедры  хирургии,   перевести  в  самостоятельный  курс.

    Согласно,  приказа ректора  института  от  19 марта  2001 за номер №13/1    (было предложено)  объединить  с  кафедрой  пластическая хирургия.

    Согласно, приказа  ректора института  от 2 июля 2003 года, за номером №40, от 01 сентября 2003 года (было предложено). Курс топографическая анатомия с  оперативной хирургией  отделить от кафедры пластическая хирургии,  объединить  с кафедрой  хирургии.

    Согласно, приказа ректора д.м.н., профессор Ахмедов  А. А.  от 01.09.2011 год за номером №51/1 (было предложено)  отделить  курс топографическая анатомия с  оперативной хирургии  от кафедры хирургии  перевести в  самостоятельный   курс топографическая анатомия с  оперативной хирургии.

    Кафедра  расположена   на 3-этаже  главного  корпуса института.

 

Сотрудники  кафедры топографическая анатомия с  оперативной хирургии.

                                                                    

Зав. кафедра                         Старший преподаватель           Ассистент кафедры                                  Зокиров Р.Х                                     кафедры                                Пулатов А.Х.

.                                                       Сафаров Н.С.                            

                       

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

                                               Њисобот

оид ба  рафти  љараёни  илм  дар  курси колбутшиноси мавзеи ва омузиши  амалиёти  љарроњи

1.Ном  ва  насаби   мудири  курс Зокиров  Р .Њ.

2.Дараљаи  илмї: номзади  илимњои  тиб.

3.Унвони  илмї  надорад.

4.Роњбари  кори диссертатсионї  њаст ё не? ( Дар   сурати  роњбари   кори   илмї  буданаш  онњоро  номбар  кардан  лозим   аст).

4.1. Номзади  илмї  тиб  ( шумора ва   ному   насаби   аспирант ё  унвонљў).

4.2. Доктори  илмї  тиб  (шумора   ва ному  насаб  докторант  ё  унвонљў).

4.3.Дар  кадом  њолат  ќарор  доштани  рисолањои   илмї.

5.Нашри  маќолањои  илмї   дар  соли  њисоботї  ва   макони  чопи  онњо.

5.1.Дар  маљалаи  илми  амали  Донишкадаи  такмили ихтисоси баьдидипломии кормандони тибби  Тољикистон  саифаи-123-124.  ш. Душанбе.

5.2.Маљалаи «Ангиалогия ва љарроњии рагњо»  саифаи -47-48  ш. Москва.

6. Нашри  дастурамалњои  таълимї,   монографияњо.

7.Тезисњо,  макони  чопи   онњо- нест.

8.Маќолањои  чоп  шуда  макони   чопи  онњо-2

9.Пешнињодњои ратсионализаторї-нест

10. Таќризњо  ба   корњои  диссертатсионї-нест.

11.Љавоби даъват( отзыв)  ба   авторефератњо-нест.

12.Таќризњо  барои   гирифтани   категорияњои  тахассусї-нест.

13.Љавоби  даъват  (отзыв)  ба  кори  диссертатсионї-нест.

14.Иштирок  дар  конференсия,  конгрессњо,  љамъомадњо  ва  ѓайра-нест.

 

 

 

                                                         Њисобот

оид ба  рафти  љараёни  илм  дар  курси колбутшиноси мавзеи ва омузиши  амалиёти  љарроњи

1.Ном  ва  насаби   корманди  курс Пулатов А.Х.

2.Дараљаи  илмї: надорад.

3.Унвони  илмї  надорад.

4.Роњбари  кори диссертатсионї  њаст ё не? ( Дар   сурати  роњбари   кори   илмї  буданаш  онњоро  номбар  кардан  лозим   аст).

4.1. Номзади  илмї  тиб  ( шумора ва   ному   насаби   аспирант ё  унвонљў).

4.2. Доктори  илмї  тиб  (шумора   ва ному  насаб  докторант  ё  унвонљў).

4.3.Дар  кадом  њолат  ќарор  доштани  рисолањои   илмї.

5.Нашри  маќолањои  илмї дар  соли  њисоботї  ва   макони  чопи онњо- надорад.

6. Нашри  дастурамалњои  таълимї,   монографияњо- надорад.

7.Тезисњо,  макони  чопи   онњо- нест.

8.Маќолањои  чоп  шуда  макони   чопи  онњо-нест.

9.Пешнињодњои ратсионализаторї-нест.

10. Таќризњо  ба   корњои  диссертатсионї-нест.

11.Љавоби даъват( отзыв)  ба   авторефератњо-нест.

12.Таќризњо  барои   гирифтани   категорияњои  тахассусї-нест.

13.Љавоби  даъват  (отзыв)  ба  кори  диссертатсионї-нест.

14.Иштирок  дар  конференсия,  конгрессњо,  љамъомадњо  ва  ѓайра-нест.

 

 

 

Эзоњ: Варакаи  њисоботи  барои  њар  корманди  кафедра   ва ё  курс    алоњида    пур  карда  мешавад.

 

.

Комментарии

Back to Top